Trang 1 trên 1

Fonts SHX theo mã Unicode trong ANDDesign

Đã gửi: T.Sáu 10/09/21 15:07
gửi bởi Viet Hai
Trong thư mục đã cài đặt ANDDesign C:\Program Files\AND Technology\AndDesign 10\Fonts có sẵn 05 fonts kiểu SHX phù hợp với mã Unicode. Chúng là các fonts chữ của AutoCAD.