Đề cương Bài giảng AndDesign

Bài 1.NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG

1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Nội dung
1.2.1. Khái niệm về đơn vị vẽ
1.2.2. Khái niệm điểm, đường và mặt
1.2.3. Khái niệm nhóm thuộc tính
1.2.4. Khái niệm phép tính với điểm, đường
1.2.5. Các biểu thức toán học
1.2.6. Khái niệm về tính diện tích
1.2.7. Khái niệm về khoảng nâng siêu cao
1.2.8. Khái niệm về các đường địa chất
1.2.9. Các biến tham số
1.3. Nội dung ôn tập

Bài 2. XÂY DỰNG MẪU MẶT CẮT KHẢO SÁT

2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Nội dung
2.2.1. Khởi động chương trình
2.2.2. Kết cấu của môđul khai báo mẫu mặt cắt
2.2.3. Ví dụ mẫu cắt ngang cần khai báo
2.2.4. Khai báo các biến tổng thể
2.2.5. Khai báo nhóm thuộc tính
2.2.6. Khai báo các lớp địa chất
2.2.7. Khai báo các đường địa hình
2.2.8. Ký hiệu lý trình và các thông số của tuyến
2.2.9. Khai báo mẫu bảng trắc dọc tự nhiên
2.2.10. Đặt tên mẫu mặt cắt ngang
2.2.11. Khai báo bảng biến
2.2.12. Khai báo đường cũ
2.2.13. Chèn ghi chú và khối
2.2.14. Khai báo mẫu bảng trắc ngang tự nhiên
2.2.15. Ghi tệp và thoát
2.3. Nội dung ôn tập

Bài 3. LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT TUYẾN THEO TD-TN

3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Nội dung
3.2.1. Nhập dữ liệu TD-TN
3.2.2. Tạo tuyến từ tệp dữ liệu TD-TN
3.2.3. Tạo bản vẽ trắc dọc
3.2.4. Tính toán số liệu toàn tuyến
3.2.5. Tạo bản vẽ trắc ngang
3.2.6. Điền ký hiệu địa vật
3.2.7. Lưu bản vẽ
3.2.8. Tạo lập mẫu bảng kết xuất
3.2.9. Xuất số liệu khảo sát
3.3. Nội dung ôn tập

Bài 4. LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT TUYẾN TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH ĐỊA HÌNH SỐ

4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Nội dung
4.2.1. Nhập số liệu từ sổ đo và tạo điểm đo
4.2.2. Nhập số liệu đường đồng mức
4.2.3. Xây dựng mô hình địa hình
4.2.4. Vẽ đường đồng mức
4.2.5. Lưu bản vẽ
4.2.6. Vạch tuyến khảo sát
4.2.7. Hiệu chỉnh cong nằm
4.2.8. Phát sinh cọc
4.2.9. Hiệu chỉnh, cập nhật số liệu từ mô hình địa hình
4.2.10. Tạo bản vẽ
4.3. Nội dung ôn tập

Bài 5.THƯ VIỆN CÁC CỤM MẶT CẮT ĐƯỜNG

5.1. Mục đích, yêu cầu
5.2. Nội dung
5.2.1. Chuẩn bị
5.2.2. Khai báo mẫu mặt cắt nền đường
5.2.3. Khai báo mẫu mặt cắt Dải phân cách
5.2.4. Khai báo mẫu mặt cắt hè đường đô thị
5.2.5. Khai báo mẫu mặt cắt rãnh taluy đường
5.3. Nội dung ôn tập

Bài 6.KHAI BÁO MẪU MẶT CẮT ĐƯỜNG

6.1. Mục đích, yêu cầu
6.2. Nội dung
6.2.1. Ví dụ mẫu cắt ngang cần khai báo
6.2.2. Chuẩn bị
6.2.3. Khai báo mẫu bảng trắc dọc thiết kế
6.2.4. Khai báo các biến thiết kế
6.2.5. Lập mẫu mặt cắt đường từ các cụm cơ bản
6.2.6. Khai báo thêm ghi chú
6.2.7. Khai báo thêm hàng mẫu bảng trắc dọc thiết kế
6.2.8. Khai báo mẫu bảng trắc ngang thiết kế
6.2.9. Khai báo các diện tích, khoảng cách cần tính
6.2.10. Lập bảng kết xuất khối lượng tính toán
6.3. Nội dung ôn tập

Bài 7.XÂY DỰNG BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐƯỜNG

7.1. Mục đích, yêu cầu
7.2. Nội dung
7.2.1. Thiết kế tuyến
7.2.2. Thiết kế trắc dọc
7.2.3. Thiết kế trắc ngang
7.2.4. Kết xuất số liệu
7.3. Nội dung ôn tập

Bài 8.XÂY DỰNG MẪU MẶT CẮT KÊNH

8.1. Mục đích, yêu cầu
8.2. Nội dung
8.2.1. Chuẩn bị
8.2.2. Khai báo kênh tiêu
8.2.3. Khai báo kênh tưới
8.3. Nội dung ôn tập

Bài 9.XÂY DỰNG MẪU MẶT CẮT ĐƯỜNG NHIỀU TIM

9.1. Mục đích, yêu cầu
9.2. Nội dung
9.2.1. Ví dụ mẫu mặt cắt cần khai báo
9.2.2. Chuẩn bị
9.2.3. Khai báo các tim đường và dốc 2 mái
9.2.4. Khai báo mẫu bảng trắc dọc
9.2.5. Khai báo mẫu mặt cắt
9.3. Nội dung ôn tập

Bài 10.THIẾT KẾ CỐNG DỌC VÀ GIẾNG THU

10.1. Mục đích, yêu cầu
10.2. Nội dung
10.2.1. Xây dựng mẫu mặt cắt
10.2.2. Tạo lập bản vẽ thiết kế
10.3. Nội dung ôn tập

Bài 11.THIẾT KẾ TUYẾN NHIỀU TIM VÀ MÔ PHỎNG 3D

11.1. Mục đích, yêu cầu
11.2. Thiết kế tuyến đường nhiều tim
11.3. Mô phỏng 3D tuyến thiết kế
11.4. Câu hỏi ôn tập

Bài 12.LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

12.1. Mục đích, yêu cầu
12.2. Nội dung
12.2.1.Khai báo mẫu mặt cắt
12.2.2.Nhập số liệu lỗ khoan và hố đào
12.2.3.Tạo tuyến và gán lỗ khoan theo tuyến
12.2.4.Tạo mặt cắt dọc địa chất của tuyến
12.3. Câu hỏi ôn tập

Bài 13.LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT SÔNG NGÒI

13.1. Mục đích, yêu cầu
13.2. Nội dung
13.2.1. Tạo mẫu mặt cắt
13.2.2. Đọc dữ liệu đo và tạo tuyến khảo sát
13.2.3. Xuất hồ sơ khảo sát
13.3. Câu hỏi ôn tập

Bài 14.THIẾT KẾ SAN NỀN

14.1. Mục đích, yêu cầu
14.2. Nội dung
14.2.1. Chuẩn bị
14.2.2. Tạo lập lưới và lô đất tính toán
14.2.3. Hiệu chỉnh và cập nhật số liệu cao độ
14.2.4. Tính toán đào đắp
14.2.5. Lập bảng khối lượng đào đắp
14.3. Nội dung ôn tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *