FBT-Pro – Chương trình tính khung bê tông cốt thép

Phương pháp tính mà FBT-Pro sử dụng là phương pháp phần tử hữu hạn có bổ sung thuật toán tối ưu hoá đánh số nút. FBT-Pro sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải nội lực khung và sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (TCVN 356 -2005), tiêu chuẩn tải trọng và tác động (TCVN 2373 – 1995), để tính giải cốt thép cho cấu kiện.
FBT-Pro có sử dụng thêm nhiều ứng dụng tiện ích nâng cao do thừa hưởng tính ưu việt của môi trường WINDOWS đó là các chức năng kéo thả; các kỹ năng thu phóng hình; các khả năng nhập số liệu bằng đồ hoạ: nhanh, tiện lợi và chính xác.
FBT-Pro có thể tính giải nội lực cho bài toán khung, bài toán dàn hoặc bài toán dầm trên nền đàn hồi với 8 kiểu phần tử khác nhau thể hiện các mối liên kết đa dạng và phức tạp của bài toán cơ học. Với sự góp mặt của kiểu phần tử 3 nút FBT-Pro còn có thể tính toán được các bài toán tấm, khung kết hợp tấm tường chịu lực, khung kết hợp với nền đất.v.v. FBT-Pro cũng tính toán được với các bài toán chuyển dịch cưỡng bức gối tựa, bài toán nền đàn hồi, bài toán gối tựa đàn hồi …. Cách khai báo số liệu nhập của FBT-Pro là rất thuận tiện dễ sử dụng, có thể hiệu chỉnh nhanh và hầu hết đều có phần thể hiện đồ hoạ.
Về khả năng FBT-Pro có thể giải nội lực cho những bài toán lớn hoặc rất lớn với số lượng nút và phần tử lên tới vài nghìn. Phần tính cốt thép có thể tự động định dạng cấu kiện và lượng hoá kết quả cốt thép cả về cốt chịu lực lẫn cốt đai và cốt xiên tại hầu hết các tiết diện cần thiết. Các biểu đồ nội lực và cốt thép được trình bày đẹp và linh hoạt có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước và in ấn.
FBT-Pro cho phép người sử dụng có thể tự định nghĩa các trường hợp tải trọng cần tổ hợp. Khi ấy các phương án đặt tải là do người sử dụng khống chế. Số lượng các phương án đặt tải nói chung là không hạn chế. Khi cần tính toán với các dạng tổ hợp tải trọng cơ bản hoặc đặc biệt, các nhóm tải trọng này có thể được xếp thành tải trọng dài hạn, ngắn hạn một cách tuỳ ý. Nếu là các tải trọng không thể cùng tồn tại thì NSD có thể định nghĩa các cặp hoạt tải loại trừ nhau, khi đó trong tính toán FBT-Pro sẽ chỉ cộng thành phần gây ra tác dụng nguy hiểm hơn của một trong các hoạt tải loại trừ đó.
FBT-Pro cho phép người sử dụng có thể tự định nghĩa các trường hợp tải trọng cần tổ hợp. Khi ấy các phương án đặt tải là do người sử dụng khống chế. Số lượng các phương án đặt tải nói chung là không hạn chế. Khi cần tính toán với các dạng tổ hợp tải trọng cơ bản hoặc đặc biệt, các nhóm tải trọng này có thể được xếp thành tải trọng dài hạn, ngắn hạn một cách tuỳ ý. Nếu là các tải trọng không thể cùng tồn tại thì NSD có thể định nghĩa các cặp hoạt tải loại trừ nhau, khi đó trong tính toán FBT-Pro sẽ chỉ cộng thành phần gây ra tác dụng nguy hiểm hơn của một trong các hoạt tải loại trừ đó.