Chương trình tính khung bê tông cốt thép FBT-Pro

1.00

FBT-Pro là chương trình tính khung BTCT theo Tiêu chuẩn Việt Nam. FBT-Pro kế thừa toàn bộ các tinh thần và nội dung cốt lõi của FBT-chương trình vốn đã trở nên quen thuộc và được sử dụng rộng rãi trong giới chuyên môn thuộc ngành xây dựng.