Cập nhật ANDDesign v7.6 [10-04-2016]

  • Bổ sung chức năng tạo taluy theo đường trắc ngang dọc tuyến Thiết kế->Phụ trợ thiết kế tuyến->Tạo ký hiệu taluy theo đường trắc ngang-TLTTN
  • Bổ sung chức năng  Thiết kế->Bảng thống kê->Lập bảng thống kê bảng biến-BTKB
  • Bổ sung chức năng San nền->Ký hiệu khối lượng đào đắp->Cộng gộp khối lượng taluy vào thửa CGTL
  • Sửa một số lỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *