Cập nhật ANDDesign v7.6 [23-05-2016]

-Thay đổi ký hiệu giếng thu trên bình đồ tuyến cho phép người dùng tùy chỉnh vị trí ký hiệu tên giếng và các cao độ của nó.

-Thay đổi cách khai báo đường đồng dạng và đường giới hạn khi khai báo các lớp địa chất trên trắc dọc, trắc ngang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *